Strona Główna FORUM-NURAS
Forum dla nurkujących i nie tylko ...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy    KalendarzKalendarz
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat

Poprzedni temat «» Następny temat
List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ
Autor Wiadomość
Grzes 

Kraj:
Poland

Wiek: 46
Dołączył: 05 Sty 2002
Posty: 38
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-03-2017, 08:54   List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ

List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ wypadek 5 I 2017

Szczegółowe informacje
(PL)
List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ w związku z wypadkiem z dnia 5 stycznia 2017 we włoskiej jaskini Fontanazzi.

(EN)
Open Letter from CE instructors IANTD to IANTD HQ regarding the accident which took place on January 5, 2017 in the Italian cave Fontanazzi.

(PL)
Niniejszy list jest wyrazem zaniepokojenia Instruktorów trenerów IANTD zrzeszonych w IANTD CE na opublikowaną na dniach przez IANTD HQ ocenę wypadku śmiertelnego, który wydarzył się we włoskiej jaskini Fontanazzi podczas kursu prowadzonego przez Andrzeja Kruczkowskiego w dniu 5 stycznia 2017. Wszystkich, którzy popierają nasz stanowisko, zachęcamy do złożenie swojego podpisu pod listem który w ciągu paru dni prześlemy do IANTD HQ. Dotyczy to tylko i wyłącznie instruktorów i nurków certyfikowanych w IANTD. Prosimy dodawać imię i nazwisko oraz stopień i numer certyfikatu IANTD w komentarzach, a pojawi się ono pod niniejszym apelem obok naszych podpisów.

(EN)
This letter expresses the concern of IANTD instructors trainers associated in IANTD CE to report published few days ago by IANTD HQ. The mentioned report contains an assessment of the fatal accident which occurred in an Italian cave Fontanazzi on January 05th, 2017 during the course conducted by Andrzej Kruczkowski. We encourage all those who support our position to submit their signatures under the letter which we will send in a few days to IANTD HQ. This request applies only to instructors and divers certified in IANTD. Please add your name, degree and certificate number IANTD in the comments and it will appear under this appeal next to our signatures.

(PL)
Do Tom Mount, IANTD HQ, QA Board
Dnia 13 marca został do nas instruktorów IANTD CE przysłany list zawierający nowe zalecenia dotyczące etyki Instruktora IANTD oraz decyzji komisji bezpieczeństwa w sprawie wypadku w jaskini Fontanazzi. Ten list bardzo nas zaniepokoił i w związku z tym zwracamy się bezpośrednio do was o wyjaśnienie dotyczące waszych decyzji.
IANTD CE poinformowało nas, że QA Board nie znalazło żadnych przesłanek do tego aby wątpić, że Andrzej Kruczkowski złamał jakiekolwiek standardy w trakcie feralnego nurkowania kursowego zakończonego śmiercią jednego z kursantów. Zgodnie z decyzją QA Board i IANTD CE wszystkie uprawnienia instruktorskie i instruktor trenerskie mają być przywrócone a status zmieniony na aktywny. Decyzja ta jest dla nas niezrozumiała i zwracamy się z prośbą o jej wyjaśnienie. Większość z nas ma na swoim koncie wyszkolonych dziesiątki nurków na różnych poziomach, zarówno jaskiniowych jak i technicznych i nikt z nas nie wyobraża sobie poprowadzenia szkolenia w taki sposób. Nikt z nas nie wyobraża sobie zaplanowania nurkowania kursowego, w którym kursanci płyną w odstępach minutowych co powoduje że kursanci są pozostawieni bez jakiegokolwiek nadzoru instruktora. Tym bardziej dotyczy to szkoleń jaskiniowych. Nie wyobrażamy sobie prowadzenia szkolenia na poziomie Intro to cave w jaskini Fontanazzi ze względu na jej trudności (20 m korytarzy z zaciskami na wejściu). Z opisu przedstawionego przez jednego z uczestników tego nurkowania (kandydata na instruktora) to nurkowanie tak właśnie zostało zaplanowane i zrealizowane. W naszej ocenie to właśnie, i nic innego, było przyczyną śmierci Krzysztofa Betiuka w trakcie kursu prowadzonego przez Andrzeja Kruczkowskiego. Jeszcze raz podkreślamy, że nasz znajomość przebiegu tego nurkowania i planu nurkowego pochodzi z oficjalnego i publicznego opisu jednego z uczestników tego feralnego kursu (Wojciech Nowak – kandydat na instruktora). Nie mamy powodu sądzić, ze opis ten jest nieprawdziwy, ponieważ w naszej ocenie obciąża on również jego. Ponadto został on upubliczniony bezpośrednio po wypadku. Opis nurkowania, jest dokładny i dość szczegółowy co dodatkowo uprawdopodabnia go w naszych oczach. Plan i zachowania opisane są na tyle niestandardowe, że nie wierzymy, że są one tylko wymysłem Wojciecha Nowaka (nie spotkaliśmy się w naszej karierze nurkowej z podobnymi zachowaniami) . W związku z tym, zwracamy się do was z pytaniem czy według dobrej praktyki nurkowej i standardów IANTD instruktor może pozostawić kursanta podczas kursu bez nadzoru? Czy planowanie nurkowania kursowego, zakładającego brak możliwości kontroli kursantów jest zgodny ze standardami? Dodajmy również, że Instruktor również po odnalezieniu kursanta nie potrafił udzielić mu pierwszej pomocy i nie potrafił wydobyć go na powierzchnie. Całe środowisko nurkowe w Polsce zna opis tego wypadku bo został on przez uczestnika tego kursu umieszczony w Internecie i można go tam w dalszym ciągu przeczytać. Skonfrontowanie tego opisu z Waszą decyzją tworzy wrażenie, że takie zachowanie jest zgodne ze standardami IANTD i dobrą praktyką nurkową promowaną przez IANTD. My instruktorzy trenerzy IANTD i instruktorzy IANTD musimy teraz mierzyć się z sytuacją, która powstała w wyniku jawnego łamania standardów w trakcie kursu prowadzonego przez Andrzeja Kruczkowskiego oraz sankcjonowania jego działań poprzez IANTD CE oraz QA Board.
W związku z tym zwracamy się z prośba o przekazanie informacji na jakiej podstawie i jakich wyjaśnieniach bazowało QA Board podejmując dyskusyjną decyzję odnośnie Andrzeja Kruczkowskiego. Środowisko nurkowe w Polsce, i nie tylko w IANTD jest zdumione podjętymi decyzjami i oczekuje wyjaśnień w tej sprawie. Zakładamy, że brak reakcji ze strony IANTD CE, IANTD HQ oraz QA Board będzie powodowało nie tylko gigantyczne straty wizerunkowe IANTD w naszym rejonie ale przede wszystkim odpływ instruktorów i kursantów do innych organizacji. Ponadto rzutuje to na postrzeganie IANTD jako organizacji o wysokich standardach moralnych i etycznych oraz organizacji gdzie dobro i bezpieczeństwo kursanta jest wartością nadrzędną.
Kolejną kwestią o którą chcemy zapytać to zawarte w liście do instruktorów informacji o naszej, instruktorów, postawie moralnej. Piszecie, że krytycznie oceniacie naszą, instruktorów, postawę jaką mieliśmy po zaistniałym wypadku. Nasze wypowiedzi były spowodowane zaniepokojeniem o to co wydarzyło się we Włoszech, zarówno w trakcie kursu jak i bezpośrednio po wypadku. Z listu wnioskujemy że Wasza ocena powstała na podstawie publicznych wpisów części instruktorów na portalach społecznościowych. Piszecie, że w związku z tym zaostrzacie kryteria etyczne i osoby które uznacie że nadmiernie publicznie omawiają ten i inne wypadki mogą zostać usunięte z środowiska IANTD jeśli uznacie ze szkodzi to IANTD. Chcemy jasno wyjaśnić, że nasze publiczne wypowiedzi były reakcją na brak informacji od Andrzeja Kruczkowskiego i IANTD CE oraz reakcją na publiczne opisy zdarzenia uczestników wypadku. W naszym odczuciu nikt z nas nie przekroczył granicy dobrego smaku i nikt z nas nie ma i nie miał zamiaru szkodzić IANTD. Pragniemy tylko, aby sprawa ta była porządnie wyjaśniona bo będzie to miało wpływ na naszą przyszłą działalność jak i działalność oraz postrzegania IANTD w regionie i na świecie. Decyzja o zaostrzeniu standardów moralnych za publiczne wypowiedzi odbierane jest przez środowisko jako próba zamknięcia ust tym co zarówno chcą pełnego wyjaśnienia zdarzenia jak i tych, którzy swoim doświadczeniem i znajomością specyfiki jaskini mogą rzucić światło na całość zaistniałej sytuacji. Jednocześnie cieszymy się, że śledzicie nasze działania na portalach społecznościowych bo oznacza to, że także macie dostęp do opisu wypadku przedstawionego przez uczestników feralnego kursu, które zawierają jawne łamanie standardów i dobrych praktyk nurkowych. Możecie także, zweryfikować przekazane informacje do IANTD z tymi, które są rozpowszechniane przez uczestników publicznie.
Jasno również deklarujemy, że w naszym rozumieniu bezpieczeństwo, wysokie standardy moralne i etyczne a także zrozumienie specyfiki prowadzonych szkoleń są najwyższym priorytetem.

(EN)
To Tom Mount, IANTD HQ, QA Board

On 13 March the letter was sent to all IANTD CE instructors containing new recommendations on IANTD Instructors’ ethical behaviors and Commission decision regarding accident in the cave Fontanazzi. This letter concerned us and therefore we ask You directly for clarification of Your decision.

IANTD CE has informed us that the QA Board did not found any evidence to doubt that Andrzej Kruczkowski violated any standards during the ill-fated diving course culminating in the death of one of the students. Per the decision of the QA Board and all IANTD CE all instructor and instructor trainers to permissions of Andrzej Kruczkowski should be restored and the status changed to active. This decision is incomprehensible for us and we are asking for the explanation. Most of us have trained tens divers on different levels, both the cave and the technical and none of us can imagine conducting training in this way. None of us can imagine planning a dive course in which students are diving at intervals of minutes what causes that the students are left without any supervision by the instructor. Especially during cave course. None of us can imagine conducting Intro to Cave training in the Fontanazzi cave due to its difficulty (20 m corridors with the clip at the entrance). The description given by one of the participants in this dive (candidate for a cave trainer) this dive was planned just this way and then executed.
In our opinion it is, and nothing else, the cause of death of Krzysztof Betiuk during the course led by Andrzej Kruczkowski. Once again we would like to emphasize that our knowledge regarding this diving and diving plan comes from the public and official description of one of the participants who participated in the ill-fated course (Wojciech Nowak - candidate for cave instructor).
We have no reason to believe that this description is false as in our opinion it is also charged Wojciech Nowak. In addition, it has been made public immediately after the accident. Description of this diving is accurate and detailed which further substantiate to us. Plan and behaviors described are so customized that we do not believe that they are only a figment of Wojciech Nowak (never met in our diving career with similar behaviors). Therefore, we turn to you with the question whether the diving good practice and standards of IANTD instructor allow leave the student during the course without supervision? Is planning the course assumes no possibility of control students is consistent with the standards? Let us also add that the instructor even after finding the student was not able to help him and bring him to the surface. The whole diving community in Poland knows the description of the accident because one of the participant posted the description in internet where can be still read. Confronting this description with Your decision creates the impression that such behavior is in accordance with the standards of good practice and IANTD diving promoted by IANTD. Us instructors’ trainers and IANTD instructors must face the situation caused by an explicit violation of the standards during the course conducted by Andrzej Kruczkowski and sanction its actions through IANTD CE and QA Board.
Therefore, we would like to request for information on what basis and explanations were based QA Board’s questionable decision on Andrzej Kruczkowski.
Diving community in Poland, and not only in the IANTD is amazed with the decisions taken and expects clarification on this matter. We assume that the lack of response from the IANTD CE, IANTD HQ and QA Board will result in not only a huge loss of IANTD image in our region but mainly outflow instructors and students to other organizations. Moreover, it affects the perception of IANTD as an organization with high standards of moral and ethical organization where the welfare and safety of the student is paramount.

Another issue on which we want to ask is a letter to instructors sent recently to all our instructors regarding our moral attitude. You write that negatively appreciate our attitude we had following the recent issued report. Our statements were due to concern about what happened in Italy, both during the course and immediately after the accident. We conclude that your assessment was based on the Instructors’ public entries on social networks. You write that because of this You are tightening of criteria for ethical and people who you recognized as too publicly discuss this and other events might be removed from the IANTD organization if you would feel that these behaviors might negatively impact IANTD. We want to clearly explain that our public statements were a reaction to the lack of information from Andrzej Kruczkowski and IANTD CE and public reaction to the descriptions of the event posted by one of the participants.
In our opinion, none of us crossed the line of good taste and none of us have and had no intention to harm IANTD. We wish only that the matter was properly resolved because it will affect our future operations and activities and perceptions of IANTD in the region and the world. The decision to intensify the moral standards for public comments was received by the community as an attempt to close us the mouth what both want a full explanation of the events and those who with their experience and knowledge of the specifics of the cave can shed light on the whole situation. At the same time, we are glad that You are following our activities on social networks because it means that You also have access to the description of the case presented by the participants of the ill-fated course, that contain blatant violations of standards and good diving practice. You can also verify the information provided to IANTD that are distributed by the participants to the public.
We are also declaring that in our understanding of safety, high standards of moral and ethical as well as understanding the nature of conducted trainings are the highest priority.

Sincerely:
 
 
anarchista
[Usunięty]

Wysłany: 17-03-2017, 22:31   

List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ wypadek 5 I 2017
napisał/a:
W naszej ocenie to właśnie, i nic innego, było przyczyną śmierci
Czy popłynięcie w inny fragment jaskini, jest błędem kursanta ? Czy brak przejścia na drugi obieg, jest błędem kursanta ? Czy po wlezieniu w szczelinie nie podjęcie rezygnacji bo jest za ciasno, jest decyzją błędną kursanta ?
Ocena szanownego gremium jest powierzchowna.

List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ wypadek 5 I 2017
napisał/a:
czy według dobrej praktyki nurkowej i standardów IANTD instruktor może pozostawić kursanta podczas kursu bez nadzoru?
To właściwe pytanie, tylko brakuje cytatu ze standardów. Taka prosta metoda pisania publikacji.

List otwarty instruktorów IANTD CE do IANTD HQ wypadek 5 I 2017
napisał/a:
Dodajmy również, że Instruktor również po odnalezieniu kursanta nie potrafił udzielić mu pierwszej pomocy i nie potrafił wydobyć go na powierzchnie.
Czy szanowne gremium wie co to jest piesek na żaglówce ? Może komuś się zdarzyło że w szufladzie, coś stanęło dęba i nie daje się jej otworzyć. Czyli powstał element który umożliwia przemieszczanie w jednym kierunku. Byle klamra w szczelinie wystarczy do powstania takiej jednokierunkowej blokady. Dokładnie taki mechanizm jest w trytytkach. W jedną stronę przechodzi w drugą nie.

Pokazuję wątpliwość, w Polskim systemie prawnym jest uwzględniana na korzyść obwinionego.
Z innych względów ten człowiek nie powinien zostać instruktorem. chodzi za nim śmierć. Lecz najważniejsze nie ma odwagi cywilnej. Druga sprawa czy miał w terminarzu prowadzenie zajęć o określonej porze, czy coś uległo zmianie. Instruktor prowadzący wyprawę, był z innymi osobami, w innej części.

Inne sprawy dotyczące historycznego kształtowania się jakości czy moralnego postępowania IT opisałem na FB.

pozdrawiam rc
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Dodaj do: Wypowiedź dla Wykop  Wypowiedź dla Facebook  Wypowiedź dla Wyczaj.to  Wypowiedź dla Gwar  Wypowiedź dla Delicious  Wypowiedź dla Digg  Wypowiedź dla Furl  Wypowiedź dla Google  Wypowiedź dla Magnolia  Wypowiedź dla Reddit  Wypowiedź dla Simpy  Wypowiedź dla Slashdot  Wypowiedź dla Technorati  Wypowiedź dla YahooMyWeb
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Administrator FORUM-NURAS uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi
umieszczanych przez użytkowników na Forum. Zastrzega sobie jedynie prawo do usuwania i edytowania, w ciągu 24
godzin, postów o treści reklamowej, sprzecznej z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
czy tez propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady regulaminu.
Przypominam, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania.
Korzystanie z serwisu Forum-Nuras przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz.
Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko
FORUM-NURAS topic RSS feed